ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ I 1960-1967.

Драган Крстић

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ I 1960-1967.

Драган Крстић

Драган Крстић

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ 1960-67.

Библиотека Повест, књига 1

454 стране, ћирилица, формат 21х14, тврд повез, шивено, 2014.

ISBN 978-86-89881-00-4

 

Прва од шест књига тајног дневника писаног између 1960. и 1988.

 

„Про­блем ауто­но­ми­је наше духов­но­сти јавио се истог тре­нут­ка када је и наста­ла срп­ска сред­њо­ве­ков­на држа­ва. Раст­ко Нема­њић, касни­је Све­ти Сава, дефи­ни­сао је оно што су Нема­њи­ћи ина­че већ ура­ди­ли: Срби­ја има сво­ју држав­ну ауто­но­ми­ју са аутен­тич­ном кул­ту­ром, само­стал­ном црквом и неза­ви­сном иде­о­ло­ги­јом. Ту сво­ју исто­риј­ску сло­бо­ду она је него­ва­ла и насу­прот и сагла­сно вели­ким држа­ва­ма и на Исто­ку и на Запа­ду. Визан­ти­ја је већ опа­ла у моћи, а запад­не држа­ве биле су довољ­но дале­ко и нису биле, уоста­лом, моћ­ни­је од Срби­је, барем поје­ди­нач­но гле­да­но. Могле су пред­ста­вља­ти опа­сност само удру­же­не под римо­ка­то­лич­ким дик­та­том, али као такве могле су пред­ста­вља­ти само вој­ну прет­њу, јер су циви­ли­за­циј­ски биле на нижем нивоу од Срби­је. Посма­тра­но из сада­шњег иску­ства, раз­ре­ше­ње тада намет­ну­тих диле­ма и није било тешко, јер се ника­кви пси­хо­ло­шки про­бле­ми нису ни поста­вља­ли, већ је зах­те­ва­но само визи­о­нар­ско сагле­да­ва­ње исто­ри­је. Ни Исток ни Запад нису пред­ста­вља­ли „лука­ва­го“, већ је и јед­ни­ма и дру­ги­ма Срби­ја пред­ста­вља­ла иску­ше­ње. Вели­чи­на све­то­са­вља је у њего­вој тач­ној рецеп­ту­ри и про­роч­кој визи­ји исто­риј­ских могућ­но­сти или прет­њи. Посто­ја­ње Срби­је биће одлу­че­но њеном ауто­но­ми­јом духа, без обзи­ра какве биле њене гео­по­ли­тич­ке гра­ни­це.“

Библиотека Повест