ДАРОВИ „МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“

Мирјана Анђелковић Лукић

ДАРОВИ „МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“

Мирјана Анђелковић Лукић

Мирјана Анђелковић Лукић

ДАРОВИ „МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“

Библиотека Повест, књига 2

275 страна, ћирилица, формат 21х14, тврд повез, шивено, 2015.

ISBN 978-86-89881-01-1

 

Досад најпотпунији покушај у Србији да сенаучно обраде све последице радиолошких, хемијских и биолошких удара на нашу земљу током напада НАТО-а 1999. године.

 

„Вој­ни­ци­ма НА­ТО-а ко­ји су се на­шли у „ми­ров­ној“ ми­си­ји у Ре­пу­бли­ци Срп­ској по­сле Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма и на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји по­сле Ку­ма­нов­ског спо­ра­зу­ма да­те су ин­струк­ци­је да ни­шта са тла не до­ди­ру­ју го­лим ру­ка­ма, да не пи­ју во­да са те­ре­на, ни­ти да узи­ма­ју хра­ну од ло­кал­ног ста­нов­ни­штва. По­ста­вља се пи­та­ње због че­га су вој­ни­ци НА­ТО-а до­би­ли та­ко стро­га упут­ства? Зна­чи ли то да се уна­пред зна­ло да ће се на те­ре­ну ис­пи­ти­ва­ти in vi­vo не­ко од „ху­ма­них“ оруж­ја бе­ло­свет­ских моћ­ни­ка? “

 

Библиотека Повест